Perustiedot hankkeesta

Gastropajat on kaksivuotinen ruokamatkailun kehittämishanke, jonka toiminta-alue on Etelä-Suomi (5 maakuntaa). Hankkeen omistaa ja toteuttaa Lomalaidun ry. Yhteistyöverkostossa on mukana suomalaisia matkailua edistäviä tahoja. Hankkeen toiminta on päättynyt 31.8.2023.

Hankkeen tarve ja tausta

Nopeat yhteiskunnalliset muutokset, etenkin juuri nyt koronapandemia, ovat muuttaneet erityisesti matkailualan liiketoiminnan mahdollisuuksia koko maassa. Kasvukeskusten ulkopuolella olevat matkailuyritykset tarvitsevat selviytymiskeinoja, toimintatapoja ja palvelutuotteita heikentyneessä ja uudenlaisessa markkinatilanteessa. Ruokamatkailutarjonnan avulla pystytään kehittämään matkailusta ympärivuotista. Apua tarvitaan etenkin tuotteistamiseen, markkinointiin ja digitaalisen palvelupolun kehittämiseen.

Suomessa matkailu on tärkeä työllisyyden ja hyvinvoinnin tuoja, joka työllistää toimivia ja paljon myös uusia yrittäjiä. Matkailu on paikkasidonnainen elinkeino. Sen työpaikkoja, työtilaisuuksia eikä paikallista kehittämistyötä voida siirtää muihin maihin eikä muille paikkakunnille. Matkailun kasvumahdollisuuksia on pidetty lähes rajattomina, sillä tarve matkailulle on olemassa ja kasvattaa matkailua koko ajan – Näin siis ennen koronapandemiaa. Koronasta selviytymiseksi ja matkailun trendeihin vastaamiseksi matkailuyrittäjien täytyy jatkaa toimintansa kehittämistä, jota tulee tukea yrittäjien välisen yhteistyön ja osaamisen lisäämisellä.

Ruokamatkailu on kansainvälisesti matkailun nousussa olevia trendejä. Kaikki matkailijat eivät kierrä kulttuurikohteita tai osallistu erilaisiin aktiviteetteihin, mutta kaikki matkailijat syövät. Ruokailu voi jopa olla mieleenpainuvin kokemus matkalla, ja ruokailun avulla luodaan matkailijalle suuria elämyksiä.

Ruokamatkailu ja sen tukeminen mahdollistaa ympärivuotisen matkailun kehittämisen Suomessa, ja se ei vaadi mittavia investointeja. Suomalaisen ruokamatkailun perustaa ovat luonto, paikallinen elämäntapa ja kulttuuri ja paikalliset raaka-aineet. Ruokamatkailun ympärille kehittyvä matkailu on järkevää, kestävää ja tukee paikallisten asukkaiden, alkutuottajien, yritysten ja yhteisöjen toimintaa – toisin sanoen vastuullisuutta parhaimmillaan.

Tavoitteet

Hankkeen päämääränä on vaikuttaa harvaanasutun seudun matkailualan yrittäjien osaamisen lisääntymiseen. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa matkailuyrittäjille Gastropajat-oppimiskokonaisuus ja -materiaali vastuullisen ruokamatkailun tuote- ja laatuosaamisen, siihen liittyvän markkinointiosaamisen ja muutoskyvyn sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Toteutuksessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet, mm. etäkontaktit ja sähköiset oppimismateriaalit, ja sisällöissä läpileikkaavana teemana on vastuullisuus. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on huomioitu tarjoamalla erityyppisiä tapoja perehtyä oppimismateriaaleihin (itsenäisesti, visuaalisesti, kirjallisesti, lähiopetuksena, vertaiskohtaamisissa, sparrauskeskusteluissa), järjestämällä pajat yrittäjille suotuisiin aikoihin ja takaamalla avoin osallistumismahdollisuus.

Gastropajat vaikuttaa yrittäjien vastuullisen toiminnan osaamisen lisääntymiseen, mm. lähiruuan käyttönä ja hävikkiruuan vähenemisenä. Matkailuyrittäjien kyky tehdä päätöksiä vaikeissa ja nopeasti muuttuvissa yhteiskunnallisissa tilanteissa lisääntyy, kun heillä on valmiuksia mm. suunnata liiketoimintaansa erilaisille kohderyhmille, toteuttaa erilaista markkinointia ja innovoida uudenlaisia tai muokattuja ruokamatkailupalveluita muuttuville markkinoille.

Yhdenvertaisuuden kaupunkialueiden ja harvaanasutun seudun yritysten välillä lisääntyy. Kohderyhmän yrittäjien markkinat eivät ole yhtä lähellä tai helposti saavutettavissa kuin kaupungeissa toimivien yritysten, kuljetuspalvelut puuttuvat ja osaavaa työvoimaa ei ole niin paljon tarjolla kuin kaupungissa. Yrittäjät oppivat erilaisia tapoja etsiä ja kohdentaa palvelutuotteitaan uusille ja kaukana oleville markkinoille.

Hankkeen nimi: Gastropajat

Hankekoodi: S22547

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen
Rahoitus: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 229 948 €
Projektin kesto: 1.8.2021-31.8.2023

Hankkeen omistaja ja toteuttaja on Lomalaidun ry.

Projektitiimi

Anne Mikkola, projektipäällikkö
Kimmo Aalto, toiminnanjohtaja Lomalaidun ry

Toiminta-alue

Hankkeen maantieteellinen toiminta-alue on viisi maakuntaa Etelä-Suomen alueella: Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa.

Välittömät kohderyhmät

Kasvukeskusten ulkopuolella toimivat

Matkailuyritykset, jotka tarjoavat ammattimaisesti ruoka- ja elämyspalveluita

 • Mikro- ja pk-yritysten yrittäjät
 • Yritysten työntekijät
 • Matkailuyrittäjyyttä harkitsevat, esim. restonomikoulutetut tms.

Elintarvike- ja ruokapuolelta

 • Yrittäjäksi aikovat
 • Ruokapuolen työttömät/lomautetut ammattilaiset, jotka harkitsevat yrittäjyyttä ja etsivät uusia työtilaisuuksia (tavoitteena tarjota valmiuksia palata töihin tai uudelle alalle)
 • Yritystoimintaansa matkailun puolelle laajentavat

Välilliset kohderyhmät

 • Ruuantuottajat
 • Matkailuyritysten palveluita eteenpäin välittävät tahot
 • Alueelliset matkailun ja ruuan kehittäjät ja kehittäjäorganisaatiot

Sidosryhmät

 • Matkailun kehittämishankkeet
 • Matkailun koulutusorganisaatiot ja koulutuspalveluita tarjoavat tahot
 • Matkailun alueorganisaatiot

Gastropajat-hankkeen ohjausryhmä

Aalto Kimmo, toiminnanjohtaja, Lomalaidun ry
Al-Zuhairi Amir, rahoitusasiantuntija, Hämeen ELY-keskus
Forsman Raija, toimitusjohtaja, Lahti Region Oy
Helppi-Kurki Riina, projektipäällikkö, goSaimaa Oy
Koistinen Tarja, erityisasiantuntija, matkailu, Uudenmaan liitto
Kunnaala Jenni, toiminnanjohtaja, asiantuntija, ruokapalvelut, Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Suomi
Lescelius Samu, matkailuyrittäjä, toimitusjohtaja, Iloranta
Rönni Päivi, toiminnanjohtaja, MTK Häme
Selänne Anna, Tourism Development Manager, Cursor Oy
Syväniemi Anni-Mari, toiminnanjohtaja, Ruokatieto Yhdistys ry
Turtiainen Juha, päällikkö, Perho Liiketalousopiston aikuiskoulutusyksikkö Perho PRO